Wstęp

     Projekt System ITS Poznań zlokalizowany jest w województwie wielkopolskim na obszarze miasta Poznań. Obszar lokalizacji projektu na terenie miasta Poznania sytuuje się w tzw. „obszarze zachodnim” miasta (dzielnice Grunwald i częściowo Jeżyce).
Przedmiotem projektu jest realizacja zintegrowanego inteligentnego systemu zarządzania ruchem drogowym w Poznaniu na obszarze zachodnim miasta.

W ramach zamówienia przewiduje się:

- rozbudowę systemu zarządzania ruchem na bazie istniejącej infrastruktury z zachowaniem rozwijanej na przestrzeni lat filozofii dynamicznego, obszarowego sterowania ruchem;
- rozbudowę obecnie istniejącej miejskiej infrastruktury telekomunikacyjnej, a w szczególności światłowodowej sieci teletransmisyjnej: rozbudowę istniejącej sieci szkieletowej MPLS oraz zaprojektowanie i wykonanie światłowodowej sieci dostępowej ETHERNET tak, aby umożliwiała ona komunikację elektroniczną pomiędzy wyniesionymi elementami Systemu zainstalowanymi na terenie miasta a i z Systemem Centralnym ITS, zapewniającej przesył wszystkich danych cyfrowych pomiędzy tymi elementami, w tym: obrazy z kamer, dane gromadzone przez sterowniki sygnalizacji, informacje dla podróżnych, lokalizacja środków transportu publicznego, itd., rozbudowę miejskiej sieci szerokopasmowej komunikacji bezprzewodowej o dalsze węzły bezprzewodowe, niezbędne dla działania Systemu ITS w pełnym zakresie funkcjonalności;
- zaprojektowanie i wdrożenie otwartej platformy informatycznej, integrującej elementy systemu ITS, która zapewni wymianę danych pomiędzy tymi elementami za pomocą otwartych protokołów komunikacyjnych, które należy opracować
i zaimplementować;
- budowę serwerowni i sali operacyjnej wraz z wyposażeniem stanowisk operatorów, dostosowanie do potrzeb operowania
i eksploatacji Systemu pomieszczeń budynku Centrum Sterowania Ruchem;
- opracowanie i wdrożenie modelu ruchu w sieci komunikacyjnej oraz zaawansowanego technologicznie systemu zarządzania ruchem umożliwiającego krótkookresową predykcję stanów ruchu w sieci i inteligentne zarządzanie ruchem. Efektem powyższego będzie przeciwdziałanie i rozładowywanie zatłoczeń w sieci miejskiej;
- realizację systemu tablic (również mobilnych) i znaków zmiennej treści dostarczających kierującym pojazdami istotnych informacji (o zdarzeniach, zagrożeniach, zalecanych objazdach, parkingach). Celem powyższego jest umożliwienie dynamicznego oraz taktycznego zarządzania ruchem oraz ułatwienie kierującym przejazdu, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji w mieście, w tym sytuacji kryzysowych (wypadki drogowe, katastrofy, imprezy masowe, roboty drogowe, itp.);
- rozbudowę systemu priorytetów dla tramwajów oraz autobusów w celu przyspieszenia transportu publicznego. System ten będzie mógł być również wykorzystany przez służby interwencyjne, karetki, itp. w celu zoptymalizowania czasu przejazdu pojazdów uprzywilejowanych;
- dostawę i wdrożenie systemu zarządzania flotą transportu publicznego, umożliwiającego kontrolę punktualności przejazdów, prezentację online położenia na mapie cyfrowej, predykcję czasu przyjazdu, przekaz informacji dla podróżnych. Wyposażenie pojazdów w urządzenia umożliwiające komunikację z infrastrukturą drogową (sterowniki sygnalizacji, punkty dystrybucji sygnałów sieci teletransmisyjnej) oraz przekaz informacji podróżnym wewnątrz pojazdu;
- zaprojektowanie i wdrożenie systemu informacji dla podróżnych, w tym tablic przystankowych oraz portalu internetowego, poprzez który udostępniane będą informacje dla podróżujących (predykcja obciążenia sieci drogowej, informacje
o parkingach, robotach drogowych, objazdach, zatłoczeniu, trasach alternatywnych, itd.);
- dostawę wraz z instalacją elementów systemu bezpieczeństwa drogowego: wideo detekcji, w tym rozpoznawania
numerów rejestracyjnych pojazdów, rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego, dostawę i instalację stacji sensorycznych;
- wymianę części sterowników sygnalizacji ulicznej oraz konstrukcji wsporczych i latarni sygnalizacyjnych.

     Podstawowym obszarem wdrożenia będzie część miasta ograniczona ulicami: Dąbrowskiego – św. Wawrzyńca – Żeromskiego – Dąbrowskiego – Roosevelta – Głogowska – granica miasta Poznania. Obejmie około 100 obiektów sygnalizacji świetlnej, z czego ok. 60 obiektów wymaga wymiany sterowników, konstrukcji wsporczych i latarni sygnalizacyjnych oraz flotę transportu publicznego w liczbie ok. 550 pojazdów tramwajowych i autobusowych łącznie.

 

 

Koszt inwestycji: 82 919 539,89 PLN

Przewidywane lata realizacji: maj 2013 – marzec 2015