Cele i Korzyści

     Według założeń, podstawowa realizacja projektu rozwoju systemu zarządzania
ruchem w Poznaniu powinna poprawić komunikacje zarówno samochodową ( pojazdy indywidualne) jak i publiczną (tramwajowa, autobusowa) poprzez:

  • kontrolowanie ruchu samochodowego w sieci drogowej oraz zmniejszenie stanu jej zatłoczenia,
  • bardziej efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury drogowej i transportowej,
  • poprawę warunków podróżowania,
  • przyspieszenie transportu publicznego, a w szczególności tramwajowego,
  • zwiększenie popytu na podróżowanie transportem zbiorowym
  • udostępnienie bieżących informacji (dla kierowców oraz pasażerów) przydatnych w fazie planowania oraz w trakcie realizacji podróży,
  • zwiększenie bezpieczeństwa użytkownikom ruchu,
  • monitorowanie i ochrona środowiska naturalnego,

     Do realizacji powyższych, ogólnych celów niezbędne biedzie wykonanie wielu, bardziej
szczegółowych oraz wzajemnie powiązanych ze sobą zadań.

     Jednym z najważniejszych z nich jest rozszerzenie obecnie istniejącej infrastruktury,
a w szczególności sieci teleinformatycznej tak, aby umożliwiała ona przekazywanie
wszystkich niezbędnych danych (obrazy z kamer, informacje z detektorów ruchu, lokalizacja środków transportu publicznego, itd.) do oraz z Centrum Sterowania Ruchem i Centrum Nadzoru Ruchu MPK.

     Kluczowym zadaniem jest zaprojektowanie i wdrożenie otwartej platformy informatycznej, integrującej wszelkie moduły systemu ITS i udostępniające wszelkie dane za pomocą rodziny otwartych protokołów komunikacyjnych.

     Innym podstawowym celem jest opracowanie i wdrożenie modelu ruchu umożliwiającej
krótkookresowa predykcje stanów ruchu w sieci. Dzięki temu możliwe stanie się
inteligentne zarządzanie ruchem miejskim, w tym przeciwdziałanie i rozładowywanie zatłoczeń w sieci w ramach istniejące infrastruktury drogowej.

     Istotnym celem jest umożliwienie dynamicznego oraz taktycznego zarządzania ruchem
z uwzględnieniem aktualnej sytuacji w mieście, w tym zarządzania kryzysowego (obsługa wypadków drogowych, katastrof, obsługa imprez masowych, przeprowadzanych robót drogowych, itp). Do realizacji tego celu potrzebny będzie miedzy innymi system tablic (również mobilnych) i znaków zmiennej treści informujących kierujących pojazdami o różnych zdarzeniach, np. zagrożeniach czy zalecanych objazdach.

     W celu przyspieszenia transportu publicznego niezbędna będzie rozbudowa systemu
priorytetów dla tramwajów oraz autobusów.

     Dodatkowo, wszystkie publiczne i przydatne informacje o stanie komunikacji w
mieście będą udostępnione mieszkańcom miasta Poznania zarówno poprzez Internet (np. predykcja obciążenia sieci drogowej, położenie tramwajów i autobusów itp.) jak i specjalne tablice informacyjne na przystankach tramwajowych/autobusowych (np. czas do przyjazdu kolejnych pojazdów komunikacji miejskiej). Umożliwi to mieszkańcom lepsze planowanie podróży, co powinno jednocześnie pozytywnie wpłynąć na upłynnienie ruch w mieście.

     Wprowadzone zostaną również nowoczesne rozwiązania informatyczne wspierające
zarządzanie parkingami.

     System bezpieczeństwa oparty o zespół kamer rozmieszczonych w mieście powinien zapewnić służbom miejskim na szybki podgląd w sytuacjach kryzysowych jak i wniesie dodatkowe informacje na temat panujących warunków ruchu w mieście.