Zakres Prac

     Przedmiot projektu stanowi zaprojektowanie, dostarczenie, wykonanie i uruchomienie do działania w ruchu ulicznym miasta Poznania Systemu ITS bazującego na istniejących w mieście rozwiązaniach, szczególnie w zakresie sterowania ruchem.
Podstawowym obszarem wdrożenia będzie część miasta ograniczona ulicami: Dąbrowskiego – św. Wawrzyńca – Żeromskiego – Dąbrowskiego – Roosevelta – Głogowska – granica miasta Poznania. Obejmie 115 obiektów sygnalizacji świetlnej oraz flotę transportu publicznego w liczbie 540 pojazdów tramwajowych i autobusowych łącznie.

W ramach realizacji projektu ITS Poznań przewiduje się:

  • rozbudowę systemu zarządzania ruchem na bazie istniejącej infrastruktury;
  • rozbudowę obecnie istniejącej miejskiej infrastruktury telekomunikacyjnej, a w szczególności światłowodowej sieci teletransmisyjnej;
  • zaprojektowanie i wdrożenie otwartej platformy informatycznej, integrującej elementy systemu ITS, która zapewni wymianę danych pomiędzy tymi elementami za pomocą otwartych protokołów komunikacyjnych;
  • budowę serwerowni i sali operacyjnej wraz z wyposażeniem stanowisk operatorów;
  • opracowanie i wdrożenie modelu ruchu w sieci komunikacyjnej oraz zaawansowanego technologicznie systemu zarządzania ruchem umożliwiającego krótkookresową predykcję stanów ruchu w sieci i inteligentne zarządzanie ruchem.
  • realizację systemu tablic (również mobilnych) i znaków zmiennej treści dostarczających kierującym pojazdami istotnych informacji (o zdarzeniach, zagrożeniach, zalecanych objazdach, parkingach). – rozbudowę systemu priorytetów dla tramwajów oraz autobusów w celu przyspieszenia transportu publicznego.
  • dostawę i wdrożenie systemu zarządzanie flotą transportu publicznego, , wyposażenie pojazdów w urządzenia umożliwiające komunikację z infrastrukturą drogową oraz przekaz informacji podróżnym wewnątrz pojazdu;
  • zaprojektowanie i wdrożenie systemu informacji dla podróżnych, w tym tablic przystankowych oraz portalu internetowego przez który udostępniane będą informacje dla podróżujących;
  • dostawę wraz z instalacją elementów systemu bezpieczeństwa drogowego: rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego, dostawę i instalację stacji sensorycznych (np. stacje ważenia w ruchu);
  • wymianę części sterowników sygnalizacji ulicznej oraz konstrukcji wsporczych i latarni sygnalizacyjnych.

 

     Innowacyjność projektu wyraża się w poziomie zakładanej integracji między poszczególnymi komponentami tworzącymi całość systemu. Każdy z komponentów będzie miał za zadanie udostępnianie danych i informacji dla innych komponentów przez wspólną platformę informatyczną i szynę danych, tworząc jednocześnie bazę danych, która stanowić będzie źródło informacji dla nowych funkcjonalności, które mogą pojawiać się na przestrzeni przyszłych lat. Głównym założeniem systemu jest jego otwartość w rozumieniu tworzenia rozwiązań programowych umożliwiających budowę nowych modułów, która ma ułatwić skalowalność rozwiązań i rozszerzanie oddziaływania systemu bez konieczności tworzenia nowych baz danych i narzędzi do pozyskiwania informacji.

     System ITS Poznań ma stworzyć fundament dla innowacyjnego systemu ICT, który będzie wspomagał zarządzanie nie tylko transportem w mieście, ale też innymi procesami, związanymi z kluczowymi obszarami zarządzania miastem.

     Sam projekt już po wdrożeniu przyniesie szereg nowych rozwiązań, przede wszystkim udostępnienie wszystkim użytkownikom rzeczywistych danych o ruchu w mieście pozyskiwanych ze stacji pomiarowych, będzie pomagał planować podróż przez miasto transportem zbiorowym korzystając z faktycznego położenia i estymowanego czasu dojazdu/odjazdu danego środka transportu.

     Specjalne oprogramowanie pozwoli również na rezerwację miejsca na parkingach buforowych włączonych do nowego systemu, a także automatycznie wykrywać zdarzenia, które negatywnie wpływają na warunki ruchu.

     Projekt ma przede wszystkim przynieść korzyści socjalne i ekonomiczne dla użytkowników systemu, czyli mieszkańców miasta i osób korzystających z infrastruktury transportowej. Największy udział w korzyściach mają mieć oszczędności z tytułu zmniejszenia kosztów czasu podróży użytkowników. Profity takie są niewymierne i trudno oszacować ich wartość w pieniądzach, ale korzyści i zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych z całą pewnością przewyższą jego koszty. Zakłada się, że może to się stać nawet w pierwszym roku użytkowania systemu.

     Otwartość stosowanych rozwiązań i architektura systemu mają pozwolić na łatwą skalowalność systemu. Zakłada się dalszy rozwój systemu na pozostały obszar miasta a następnie całej aglomeracji.

     W ramach projektu powstała strona internetowa www.itspoznan.pl, gdzie można znaleźć aktualne informacje na temat realizacji projektu.

KONCEPCJA ITS I PROBLEMY ZARZĄDZANIA RUCHEM W POZNANIU

Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu – ITS Poznań. Prezentacja z dnia 27 listopada 2013 roku w ramach, Poznańskiego Forum Transportowego.

Pobierz prezentację